23/2: ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-CONFERENCE OF CALL CENTRE WORKERS


ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 8 & 19 ΦΛΕΒΑΡΗ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ !

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΙ !

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΟ ΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!


ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ, ΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ


Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που έκαναν το βήμα και συμμετείχαν στις μεγαλειώδεις απεργίες στην Teleperformance στις 8 και 19 Φλεβάρη πανελλαδικά, αλλά και σε άλλα μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα, όπως e-Value, WebHelp, TTEC και Fοundever! Η μαζική συμμετοχή, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν, αποτέλεσε ένα χαστούκι στις εταιρείες αυτές και στις μεθόδους τους. Το γεγονός πως τόσοι συνάδελφοι αψήφησαν το φόβο του προηγούμενου διαστήματος είναι συγκλονιστικό και αποκαλύπτει πολλά!


Αποκαλύπτει σε κάθε απογοητευμένο εργαζόμενο που θεωρεί πως «τίποτα δε γίνεται» και πως «δεν κουνιέται κανείς» πως μέσα σε πολύ λίγο χρόνο τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, δεν είναι στατικά. Οι διαθέσεις μεταβάλλονται και σε αυτό επιδρά τόσο η πραγματικότητα, οι συνθήκες ζωής που επιδεινώνονται, όσο και οι παρεμβάσεις των σωματείων, η δική μας πρωτοπόρα δράση που ανοίγει δρόμους.


Αυτές οι ιστορικές μέρες για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα μας δείχνουν ένα πράγμα: Οι πολυεθνικοί κολοσσοί, που μας αντιμετωπίζουν ως αριθμούς και αντικαταστάσιμα “έξοδα”, μπορούν να γονατίσουν όταν αντιμετωπίσουν το ενωτικό και ταξικό μέτωπο των αποφασισμένων εργαζομένων. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε ζωή στα κτίρια, φοράμε τα ακουστικά, παίρνουμε tickets! Χωρίς εμάς δεν υπάρχουν κέρδη!


ΤΩΡΑ πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα πανελλαδικά – και στη Θεσσαλονίκη! Σε εταιρείες όπως η TaskUs, η Vodafone, η Cosmote/e-Value, η Holder, η Avedo, η Quality Call Sales, αλλά και άλλες, οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν το βήμα και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας! Δε δεχόμαστε, οι εταιρείες για τις οποίες δουλεύουμε να κερδίζουν εκατομμύρια ετησίως από τη δική μας δουλειά και εμείς να μη μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, έχοντας να πληρώσουμε υπέρογκα ενοίκια, λογαριασμούς και βασικά είδη κατανάλωσης σε αυξημένες τιμές! Δε δεχόμαστε την πίεση και την εντατικοποίηση, ενώ θα μπορούσαμε να δουλεύουμε με ανθρώπινους ρυθμούς! Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την TaskUs, γιατί βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας δεν είναι μόνοι! Συνεχίζουμε τον αγώνα για να ανακληθούν οι απολύσεις!


Οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα ενώνουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους στην Teleperformance που σήκωσαν κεφάλι, μαζί με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, μαζί με τους φοιτητές που κινητοποιούνται μαζικά ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μαζί με τους αγρότες που δίνουν αγώνα επιβίωσης.


Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Ένας χρόνος από την δολοφονία 57 συνανθρώπων μας. Δεν ξεχνάμε, συνεχίζουμε με το σύνθημα που επικρατούσε τότε και παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ: ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ! Συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρη, νεκρώνουμε τους χώρους εργασίας, διεκδικώντας:

● Ανάκληση των απολύσεων στην TaskUs, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

● Αυξήσεις στους μισθούς για κάθε εργαζόμενο.

● Μείωση του ωραρίου σε 7ωρο αντί για 8ωρο.

● Συμβάσεις αορίστου χρόνου.

● Βάρδιες με 2 ημέρες συνεχόμενης ανάπαυσης σε 7 εργάσιμες.

● Όχι στην εργολαβική εργασία, πρόσληψη από την εταιρεία για την οποία δουλεύουμε.

● Διάλειμμα μίας ώρας εντός του ωραρίου.

● Να αυξηθούν τα χρονικά όρια για τη διάρκεια της κλήσης, καθώς και για τη διάρκεια

ανάμεσα στις κλήσεις.

● Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού για να δουλεύουμε ανθρώπινα και

για να λαμβάνουμε τις άδειές μας με τρόπο που μας εξυπηρετεί.

● Καμία απόλυση συναδέλφου με πρόσχημα πως δεν έπιασε τους στόχους και τους δείκτες,

κάτι που για αντικειμενικούς λόγους συχνά δε μπορεί να συμβεί.

● Στήριξη της μητρότητας, με ευνοϊκά γι’ αυτές ωράρια.

● Μετακίνηση προς και από το χώρο εργασίας με την ευθύνη της εργοδοσίας.

*****************************************
THE STRIKE AT TELEPERFORMANCE ON FEBRUARY 8TH WAS JUST THE BEGINNING!

WORKERS IN CALL CENTERS ARE STANDING UP!

WE PARTICIPATE IN THE NATIONAL STRIKE ON WEDNESDAY 28 FEBRUARY

AND IN THE GATHERING AT 10:30 AT VENIZELOS STATUE!


CONFERENCE OF CALL CENTRE WORKERS,

FRIDAY 23 FEBRUARY, AT 19:00 AT THE LABOUR CENTRE OF THESSALONIKI

WE COORDINATE OUR ACTIONS


We greet our colleagues who took the step and participated in the huge strikes at Teleperformance on February 8 & 19 nationwide, as well as in other large call centers, such as e-Value, WebHelp, TTEC, and Foundever! The massive participation, where thousands of workers took part, was a slap in the face to these companies and their methods. The fact that so many colleagues disregarded the fear of the previous period is staggering and revealing!


It reveals to every disappointed worker, who thinks “nothing can be done” and that “nobody is moving” that things can change very quickly, that they are not static. Attitudes change, influenced by both reality, deteriorating living conditions, and the interventions of unions, our pioneering action that opens up new paths.


These historic days for the telecommunications sector in Greece shows us one thing: Multinational giants, who treat us as numbers and replaceable “expenses,” can kneel when faced with the united and class front of determined workers. We are the ones who bring life to the buildings, wear the headsets, take tickets! Without us, there are no profits!


NOW the struggle of workers in call centers nationwide – and in Thessaloniki – must strengthen! In companies such as TaskUs, Vodafone, Cosmote/e-Value, Holder, Avedo, Quality Call Sales, and others, workers can take the step and demand better working conditions! We do not accept the companies we work for to make millions annually from our work, while we cannot make ends meet every month, having to pay exorbitant rents, bills, and basic consumption items at increased prices! We do not accept pressure and intensification when we could be working at human pace! The employees that were fired from TaskUs for coming forward and demanding better working conditions are not alone! We continue the struggle to have the layoffs revoked!


Workers in call centers unite our voices with those of workers at Teleperformance who raised their heads, together with workers in all sectors, together with students who are massively mobilizing against the private universities bill, together with farmers who are fighting for survival.


On February 28, one year will have passed since the crime in Tempi. One year since the murder of 57 people. We do not forget; we continue with the slogan that prevailed then and remains relevant as ever: THEIR PROFITS, OUR LIVES! We participate in the nationwide strike on February 28, we empty the workplaces, demanding:

● The layoffs at TaskUs should be revoked, permanent and stable jobs for all.

● Salary increases for every worker.

● Reduction of working hours to 7 instead of 8.

● Permanent contracts.

● Shifts with 2 consecutive days off in 7 working days.

● No subcontracting, employment by the company for which we work.

● One-hour break within working hours.

● Increase of time limits for the duration of the call, as well as for the duration between calls.

● Necessary hires to work humanely and to take our leaves in a way that suits us.

● No colleague fired under the pretext that they did not meet targets and indicators, something that often cannot happen for objective reasons.

● Support for maternity, with favourable working hours for them.

● Transportation to and from the workplace under the responsibility of the employer.