Taskus: Νέα απόλυση|New layoff! 1/3 Κινητοποίηση


ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ TASKUS

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΗ, 7:30 π.μ.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΩΛΕΤΤΗ 25


Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Μετά τις άδικες και εκδικητικές απολύσεις 8 συναδέλφων που είχαν πραγματοποιηθεί στην TaskUs στα τέλη του 2023, η εταιρεία ξαναχτύπησε αυτή τη βδομάδα, με άλλη μία απόλυση, δείχνοντας ακόμα και στον πιο δύσπιστο πως υπάρχει και συνέχεια και πως όλοι εν δυνάμει απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους! Παρά, λοιπόν, το γεγονός πως πρόκειται για εταιρεία πολυεθνική με πάνω από 150 πελάτες-μεγαθήρια και με καθαρά κέρδη το 2022 ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν το έχει σε τίποτα να παίζει με τις ζωές των εργαζομένων, πετώντας τους εκτός εργασίας, χωρίς να λογαριάζει το παραμικρό:


Στην προκειμένη περίπτωση, η απόλυση αφορά αλλοεθνή εργαζόμενο που λόγω κατοχής «Βίζας ειδικού σκοπού» απειλείται τώρα με απέλαση από τη χώρα. Εργαζόμενο που η ίδια η εταιρεία κάλεσε να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για να εργαστεί στα γραφεία της. Εργαζόμενο με προβλήματα υγείας που το έγκλημά του ήταν πως ξέχασε το κινητό του στην τσέπη του μέσα στο χώρο εργασίας, αντί να το κλειδώσει στο ντουλάπι του, ενώ η επίσημη αιτιολόγηση της απόλυσης αφορούσε «κακές» κριτικές από πελάτες, λες και τέτοιου είδους κριτικές θα μπορούσαν ποτέ να είναι έγκυρες, λες και δε θα μπορούσαν να αποτυπώνουν τη γενικότερη δυσαρέσκεια ενός πελάτη, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έκανε ένας εργαζόμενος τη δουλειά του. Αδικία μέχρι τέλους δηλαδή, αλλά από αυτές μας έχει συνηθίσει η TaskUs τελευταία, δε μας προκαλεί έκπληξη. Έχουμε καταλάβει πώς λειτουργούν και δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο.


Κάτι καλύτερο μπορεί να έρθει μόνο όταν το επιβάλλουμε εμείς, οι εργαζόμενοι. Και υπάρχουν πρόσφατα θετικά παραδείγματα: από την Teleperformance που οι εργαζόμενοι είναι «στα χαρακώματα», κάνοντας τρεις απεργίες μέσα στο Φλεβάρη, με μαζική συμμετοχή και δημιουργώντας επιχειρησιακό σωματείο, φέρνοντας τη διοίκηση της εταιρείας σε απόγνωση. Επίσης από τη Webhelp που κι εκεί με δύο μαζικές απεργίες, ανάγκασαν την εταιρεία να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς. Από την συγκλονιστική συμμετοχή στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση στις 28 Φλεβάρη. Περισσότερα θετικά θα ακολουθήσουν, γιατί οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα έχουν πάρει φόρα και δεν τους σταματάει τίποτα! Η TaskUs πρέπει και μπορεί να αποτελέσει το επόμενο θετικό παράδειγμα που οι εργαζόμενοι θα ξεσηκωθούν για να απαιτήσουν:


– Να ανακληθούν οι απολύσεις των 8 συναδέλφων, καθώς και η νέα απόλυση. Κανένας στην ανεργία, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Αυξήσεις στους μισθούς για όλο το προσωπικό της TaskUs. Κανείς κάτω από 1400€ μικτά.

– Διάλειμμα μίας ώρας στο 8ωρο, κατανεμημένη σε ένα 30λεπτο και 3 δεκάλεπτα διαλείμματα.

– Μετακίνηση προς και από το χώρο εργασίας με ευθύνη της εταιρείας.

– Μέτρα προστασίας στο χώρο εργασίας για αποφυγή ασθενειών ή επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Όχι στο συνωστισμό, μέτρα για επαρκή εξαερισμό.

***************************************************************************


ALL THE LAYOFFS IN TASKUS SHOULD BE REVOKED

HERE AND NOW, THE COMPANY’S AUDACITY SHOULD COME TO AN END

PROTEST ON FRIDAY 1 MARCH, 7:30 a.m.

IN FRONT OF THE COMPANY’S OFFICES, 25 KOLETTI STREET

Dear colleague,

After the unfair and vindictive layoffs of 8 colleagues at TaskUs at the end of 2023, the company struck again this week with another layoff, showing even to the most skeptical of us that there is continuity of the dismissals and that everyone is potentially threatened with losing their job! So, despite the fact that this is a multinational company with over 150 mega-customers and a net profit of $40 million in 2022, there is no restriction in messing with the lives of its employees, throwing them out of work without a second thought:


In this case, the layoff is about a foreign employee who is now threatened with deportation from the country as he is the owner of a “Special Purpose Visa”. A worker who was invited by the company itself to move to Thessaloniki to work in its offices. A worker with health problems whose crime was that he left his mobile phone in his pocket in the workplace instead of locking it in his locker, while the official justification for the layoff was “bad” reviews from customers, as if such reviews could ever be valid, as if they could not reflect the general dissatisfaction of a customer, regardless of how well an employee did his job. Injustice all the way, that is, but the kind that TaskUs has gotten us used to lately, so it’s not surprising. We’ve figured out how they act and we didn’t expect anything better anyway.


On the other hand, something better can only come when we, the workers, take action and impose it. And there are recent positive examples: from Teleperformance where the workers are “in the trenches”, holding three strikes in February, with massive participation, as well as forming a labour union, bringing the company’s management to despair. Also Webhelp, where the workers held two massive strikes, that forced the company to sit at the table and discuss the signing of a collective agreement with wage increases. From the impressive participation in the strike and the strike demonstration on February 28th. More positive examples will follow, because call centre workers are on a roll and nothing can stop them! TaskUs should and can be the next positive example that the workers will rise up and demand:


– The dismissals of the 8 colleagues should be revoked, as well as the new dismissal. No one on unemployment, permanent and stable work for all.

-Wage increases for all TaskUs employees. No one below 1400€ gross.

– One hour break in the 8-hour period, divided into a 30-minute and 3 ten-minute breaks.

– Transportation to and from the workplace on the company’s responsibility.

– Protective measures in the workplace to avoid illness or deterioration of health of employees. No overcrowding, measures for adequate ventilation.