ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ | OPEN LETTER – COMPLAINTΑπό: Το Συνδικάτο Εργατουπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Ν. Αττικής (ΣΕΤΗΠ), Το Σωματείο Εργαζομένων στην Τελεπερφορμανς (ΣΕΤΕΠ), Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης, Τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων


Προς: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας


Κοιν: Όλους τους εργαζόμενους της Teleperformance, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας με την οποία εργάζονται


H Teleperformance, που οδήγησε το σωματείο μας στο δικαστήριο προκειμένου να γλιτώσει χρόνο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για ΣΣΕ, με επιχειρηματολογία που γέλασαν και τα ντουβάρια της δικαστικής αίθουσας, παραβιάζει ανοιχτά την εργατική νομοθεσία και εκβιάζει τους εργαζόμενους ανοιχτά εδώ και χρόνια. Μέρα με την ημέρα  και όσο οι εργαζόμενοι παίρνουν κουράγιο και δύναμη από την οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία μας, φτάνουν καταγγελίες για χοντροκομμένη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και χοντροκομμένων εκβιασμών που φτάνουν σε σημείο ακόμα και πιθανόν ποινικών αδικημάτων.


Συγκεκριμένα:

 • Το περιβόητο «downsizing» που υλοποιείται εδώ και χρόνια είναι μια κατασκευασμένη μέθοδος μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορες εργασίες με βάση τους στόχους της εταιρείας για κέρδος καταπατώντας τα δικαιώματά μας. Είμαστε υπάλληλοι της TP! Για όσο χρονικό διάστημα δεν μας δίνει έργο η εταιρεία, με δική της υπαιτιότητα, είναι υποχρεωμένη να μας πληρώνει! Πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε την παραπληροφόρηση ότι εργαζόμαστε για τα πρότζεκτ ή τις εταιρείες μισθοδοσίας ή τους πελάτες. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την TP! Αν θέλουν να μας μεταφέρουν μεταξύ έργων, πρέπει να μας πληρώνουν κανονικά και κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το πότε είναι προγραμματισμένη η εκπαίδευση για το επόμενο έργο. Παραμένουμε στις τρέχουσες εργασίες μας μέχρι την ημέρα της επόμενης εκπαίδευσης.
 • Προκειμένου να έχουν την συγκατάθεση των εργαζομένων και να υπογράψουν άδεια άνευ αποδοχών για όποιο χρονικό διάστημα γουστάρει κάθε φορά η
  εργοδοσία, απειλούν τους συναδέλφους ότι θα κλειδώσουν τους κωδικούς για να φαίνονται αδικαιολόγητα απόντες και να απολύονται χωρίς αποζημίωση! Ωμός εκβιασμός δηλαδή.
 • Την ίδια μέθοδο χρησιμοποιούν και για όσους εργαζόμενους θέλουν να απολύσουν για να αποφύγουν να πληρώνουν αποζημιώσεις και για να μην ξεπερνούν το όριο μαζικών απολύσεων που υπάρχει στο νόμο.
 • Οι εργαζόμενοι δουλεύουν χιλιάδες απλήρωτες ώρες υπερωρίας, οι οποίες «εξαφανίζονται» από το σύστημα καταγραφής της επιχείρησης. Ιδιαίτερα οι supervisors με το πρόσχημα ότι είναι “μέλη της κατώτερης διοίκησης” και επειδή παίρνουν κάτι λίγο παραπάνω από τους άλλους υπαλλήλους στο ίδιο έργο, αυτό το κάτι παραπάνω συμψηφίζεται με εκατοντάδες ατομικές ώρες απλήρωτων υπερωριών, ακόμα και νυχτερινών και αργιών. Να απαντήσει τώρα η TP σε ποια νομοθεσία προβλέπεται αυτός ο συμψηφισμός;
 • Εκβιάζουν και απειλούν εργαζόμενους με διάφορα «επιχειρήματα» (θα φύγει το έργο στο εξωτερικό, δεν θα κερδίσεις τίποτα με το σωματείο κ.α.) για την συμμετοχή τους ή όχι στα σωματεία και στις δράσης του, σε μικρά ομαδικά ακόμα και ατομικά «meetings»!
 • Προχωράει σε μονομερή αλλαγή όρων των ατομικών συμβάσεων, όπως και όποτε την εξυπηρετεί, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, όπως για παράδειγμα στους εργαζόμενους στα Χανιά, οι οποίοι έρχονται με συμβάσεις που προβλέπουν και την διαμονή τους, που τους πέρασε παρακράτηση για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την μισθοδοσία τους.
 • Η TP κρατάει χιλιάδες εργαζόμενους ομήρους για πολλά χρόνια, που πέρα από το απαράδεκτο καθεστώς βίζας ειδικού  σκοπού, εναλλάσσει τις συμβάσεις με 6 διαφορετικές «τρίτες» εταιρείες, ώστε οι εργαζόμενοι να μην έχουν σύμβαση αορίστου και να μην έχουν τα αντίστοιχα  δικαιώματα και την  προϋπηρεσία που προκύπτει από την συνεχή εργασία τους.


Αυτοί λοιπόν που εμφανίζονται ως «νόμιμοι» και τραβάνε το σωματείο μας στα δικαστήρια κάνουν ότι τους καπνίσει για να εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνουν, επίσης, ότι όσοι συνάδελφοι απευθύνθηκαν σε τμήματα  της επιθεώρησης εργασίας για να ζητήσουν την προστασία από τις παραπάνω πρακτικές, οι απαντήσεις που δέχτηκαν είναι ότι «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι εργαζόμενοι για να προστατευτούν»!


Καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν άμεσα οι εκβιασμοί και οι παρανομίες που κάνει η επιχείρηση.


Καλούμε την Teleperformance  να σταματήσει αυτές τις απάνθρωπες μεθόδους. Να γνωρίζουν καλά ότι δεν θα μείνουν αναπάντητες. Το ΣΕΤΗΠ, το ΣΕΤΕΠ, το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων θα είναι στο πλευρό όλων των εργαζομένων και θα διεκδικήσουμε τα δίκαια δικαιώματά τους με κάθε μέσο που απαιτείται. Όλοι όσοι υφίστανται κακομεταχείριση πρέπει να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τα σωματεία μας για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο και να αλλάξουμε την κατάσταση. Κανείς δεν είναι μόνος!#####################################################################


From: The union of Telecommunications Informatics Employees of Attica (SETIP), The Union of TelePerformance Employees (SETEP), The Union of Telecommunications Informatics Employees of Thessaloniki, The Union of Private Sector Employees of Chania


To: The Ministry of Labor and Social Security, The Ιndependent Labour Inspection Authority


Joint: All Teleperformance employees, regardless of the employment relationship under which they work


Teleperformance, which took our union to court to save time for the start of negotiations for collective bargaining, with arguments that even the courtroom staff laughed at, has been openly violating labor legislation and openly blackmailing workers for years. Day by day and as workers gain courage and strength from the organized struggle through our unions, complaints of gross violation of labor laws and gross extortion are arriving, even to the point of possibly criminal offenses.


Specifically:

 • Τhe notorious “downsizing” that has been implemented for years is a contrived method of moving people to different jobs based on the company’s profit goals by trampling on our rights. We are TP employees! As long as the company, through its own fault, does not give us work, it is obliged to pay us! We need to stop believing the misinformation that we work for projects or payroll companies or clients. These are TP issues! If they want to move us between projects, they should pay us regularly and every day, regardless of when training is scheduled for the next project. We stay on our current projects until the day of the next training.
 • In order to have the consent of the workers and to sign a leave without pay for as long as the employer wants, they threaten the colleagues that they will lock the codes to make them look unjustifiably absent and be fired without compensation! In other words, crude blackmail.
 • They use the same method for those workers they want to fire to avoid paying severance pay and to avoid exceeding the mass layoff limit in the law.
 • Employees work thousands of unpaid overtime hours, which “disappear” from the company’s logging system. Supervisors in particular, under the guise of being “members of lower management” and because they get a little more than other employees on the same job, that little more is offset by hundreds of individual hours of unpaid overtime, including nights and holidays. Will the TP now answer what legislation provides for this handling?
 • They blackmail and threaten workers with various “arguments” (the project will go abroad, you won’t earn anything with the union, etc.) for their participation or not in the unions and its actions, in small group and even individual “meetings”!
 • It proceeds to unilaterally change the terms of individual contracts, as often and when it suits them, without any prior notification, as for example in the case of workers in Chania, who come with contracts that provide for their accommodation, who have had their electricity bills deducted from their paychecks instead, while their contracts stated otherwise.
 • TP has been holding thousands of workers hostage, for many years, that in addition to the unacceptable special purpose visa regime, alternating contracts with 6 different “third party” companies, so that the workers do not have an open-ended contract and do not have the corresponding rights and tenure resulting from their continuous work.
 • So they pose as “legitimate” and drag our union to court and do whatever they want to ensure as much profit as possible. We are also particularly surprised that those colleagues who have resorted to labor inspection departments to seek protection from these practices, the answers they have received are that “there is nothing workers can do to protect themselves”!


We call on all relevant authorities to take all necessary measures to immediately stop the extortion and illegalities committed by the company.


We call on Teleperformance to stop these inhumane methods. Be well aware that they will not go unanswered. SETIP, SETEP, SETIP Thessaloniki and the Union of Private Sector Employees of Chania will be on the side of all workers and we will demand their just rights by any means necessary. All those who are being mistreated should contact and inform our unions so that we can support each other and change the situation. No one is alone!