TELEPERFORMANCE 13/3: New strike!


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ TELEPERFORMANCE

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 7:45 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 26Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43


Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Συνεχίζουμε μέσα στο Μάρτη με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Είμαστε ήδη νικητές και θα πετύχουμε! Ζητήσαμε 20% αύξηση για όλους, ανεξάρτητα από γλώσσα, ανεξάρτητα από προϋπηρεσία. Στην Teleperformance πρώτα απάντησαν ότι παίρνουμε ήδη πολλά. Μετά την πρώτη απεργία είπαν ότι η εταιρεία θα φύγει στο εξωτερικό, μετά τη δεύτερη «θα το σκεφτούμε». Μετά την γενική απεργία στις 28/02, πήγαν στα τμήματα και τις γλώσσες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και υποσχέθηκαν με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας είτε καθόλου αυξήσεις για όσους έχουν έως ένα χρόνο δουλειάς, είτε 50 ευρώ για τους περισσότερους. Ευχαριστούμε την εταιρεία που θεσμοθέτησε για πρώτη φορά στα χρονικά το “απεργιακό επίδομα παραγωγικότητας”, δείχνοντας μας ότι ο μόνος τρόπος να πάρουμε αυτό που θέλουμε είναι να κλείσουμε όσα περισσότερα τμήματα μπορούμε σε όσες περισσότερες γλώσσες μπορούμε.


Η πιο μεγάλη απόδειξη ότι ο αγώνας έχει αποτέλεσμα είναι η διαπραγμάτευση της εργοδοσίας της Webhelp επί των συλλογικά αποφασισμένων αιτημάτων. Έχουν επιδοθεί επίσημα, όπως συμφωνήθηκε στην πρώτη επίσημη συνάντηση, και είμαστε σε αναμονή της απάντησης τους. Για άλλη μία φορά καλούμε την Teleperformance να αποσύρει την αγωγή που έκανε απέναντι στο ΣΕΤΗΠ Αττικής, να σταματήσει να κρύβεται και να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει συγκροτήσει το ΣΕΤΗΠ Αττικής.


Στην προσπάθεια μας αυτή δεν ήμασταν ποτέ μόνοι μας. Και αυτή τη φορά επιλέχθηκε να πάμε σε απεργία την Τετάρτη 13 Μάρτη για να συντονίσουμε τον βηματισμό μας, με τους συναδέλφους μας κυρίως στην Teleperformance και στην Webhelp, Majorel και τα υπόλοιπα τηλεφωνικά κέντρα, που θα απεργήσουν την ίδια μέρα στη Γαλλία. Κλιμακώνουμε την πάλη μας! Δεν αφήνουμε ούτε ένα τμήμα που να μη φτάσει το κάλεσμα μας. Ούτε ένα συνάδελφο που να μη μάθει για την απεργία!


Ο τρίτος γύρος είναι εδώ, είμαστε ακόμα στο ζέσταμα και πάμε για knock out!


Καλούμε σε:

Συμμετοχή στην απεργία από την Τετάρτη 13/03/2024 στις 07.00 έως την Πέμπτη στις 07.00 και συγκέντρωση στις 7:45 μπροστά στα γραφεία της εταιρείας, 26ης Οκτωβρίου 43.


Απαιτούμε:

– Την άμεση υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με βάση το ψηφισμένο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΗΠ Αττικής προσχεδίου που έχει επιδοθεί επίσημα στην εταιρεία.

– Να αλλάξει άμεσα το επαίσχυντο καθεστώς της άδειας ειδικού σκοπού για τους συναδέλφους μας που είναι από χώρες εκτός ΕΕ.

– Πλήρη και μόνιμη άδεια παραμονής για όλους.

***

AFTER THE SUCCESS OF THE PREVIOUS STRIKES, WE CONTINUE!

STRIKE ON WEDNESDAY 13th OF MARCH

FOR ALL TELEPERFORMANCE EMPLOYEES

WITH A JOINT EFFORT WITH OUR COLLEAGUES IN FRANCE

GATHERING AT 7:45 AM

AT THE COMPANY’S OFFICES, 26th OCTOBER 43

Dear colleague,

We continue into March with even greater momentum, with even greater determination. We are already winners and we will succeed! We asked for a 20% raise for everyone, regardless of language, regardless of seniority. At Teleperformance they first replied that we are already getting a lot. After the first strike they said that the company will go abroad, after the second strike “we will think about it”. After the general strike on 28/02, they went to the departments and languages with the highest participation and promised, based on years of experience, either no increase for those with up to one year of work, or 50 euros for most. We thank the company for instituting for the first time ever the “productivity strike bonus”, showing us that the only way to get what we want is to close as many departments as we can in as many languages as we can.


The greatest proof that the struggle is bringing results is the negotiation of Webhelp on the collectively decided demands. They have been formally served, as agreed at the first formal meeting, and we are awaiting their response. Once again, we call on Teleperformance to withdraw the lawsuit it has filed against SETIP of Attica, to stop hiding and sit down to start negotiation about the Collective Labour Agreement that SETIP of Attica has formed.


In this effort we have never been alone. And this time we have chosen to go on strike on Wednesday, 13th of March to coordinate our march with our colleagues, mainly at Teleperformance and Webhelp, Majorel and the other call centres, who will strike on the same day in France. We are escalating our struggle! We are not leaving a single department that our call does not reach. Not a single colleague who doesn’t know about the strike!


The third round is here, we’re still warming up and we’re going for a knock out!


We call for:

Participation in the strike from Wednesday 13/03/2024 at 07.00 to Thursday at 07.00 and gathering at 7:45 in front of the company’s offices, 26th October 43.


We demand:

– The immediate signing of Collective Labour Agreements on the basis of the draft approved at the General Assembly of SETIP of Attica that have been officially served to the company.

– The immediate change of the shameful regime of the special purpose permit for our colleagues from non-EU countries.

– Full and permanent residence permits for all.